Keynote address by EJC President Moshe Kantor – IHRD 2022